ارتباط با ما

از راه‌های زیر می‌توانید با ما در تماس باشید

TrySocioMedia@gmail.com
ملاقات با هماهنگی قبلی در دانشکدۀ علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران
۰۹۳۷۷۶۲۷۰۹۱
ارتباط با ادمین کانال